top of page

Warunki pobierania cyfrowego

1.0 Wprowadzenie 

 

Niniejsze warunki określają warunki między Tobą, klientem a AngelMessenger.o.uk ("nas", "my"), regulujące korzystanie z naszej strony internetowej i naszych cyfrowych plików do pobrania nagrania  w tym zawarte w nich treści („produkty”). Korzystanie z naszej strony internetowej oraz zakup, pobieranie i korzystanie z naszych produktów oznacza pełną akceptację niniejszych warunków. Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami, nie powinieneś korzystać z naszej strony internetowej ani kupować, pobierać ani używać żadnego z naszych produktów.

Licencja i użytkowanie wersji 2.0 

Zakup jednego z naszych produktów jest równoznaczny z przyznaniem przez nas niewyłącznej, nieprzenoszalnej i niepodlegającej podlicencjonowaniu licencji na pobieranie i uzyskiwanie dostępu do tego produktu na własny użytek i w celach informacyjnych oraz drukowanie lub konwertowanie produktu do obraz lub format wektorowy do własnego przechowywania, przechowywania i odniesienia („cel”). Zgadzasz się, że w żadnych okolicznościach nie będziesz używać ani zezwalać na używanie jakiegokolwiek produktu innego niż do wyżej wymienionego celu. W celu uniknięcia wątpliwości, nie wolno kopiować, odsprzedawać, udzielać sublicencji, wynajmować, udostępniać ani w inny sposób dystrybuować żadnych naszych produktów, niezależnie od tego, czy zostały one zmodyfikowane, czy nie, osobom trzecim. Zgadzasz się nie używać żadnego z naszych produktów w sposób, który mógłby być dla nas szkodliwy lub zaszkodzić naszej reputacji.

3.0 Własność intelektualna

Produkty, zmodyfikowane lub nie, oraz wszelka własność intelektualna i prawa autorskie w nich zawarte są i pozostaną przez cały czas naszą wyłączną własnością. Zgadzasz się, że w żadnych okolicznościach, niezależnie od tego, czy produkt został zmodyfikowany, czy nie, nie będziesz mieć ani próbować rościć sobie prawa własności do jakichkolwiek praw własności intelektualnej lub praw autorskich do produktu.

4.0 Zwroty i obciążenia zwrotne 

Po zakupie produktu zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów (sprzedaż na odległość) z 2000 r. z 2000 r. nie istnieje żadne prawo do anulowania ani zwrotu kosztów ze względu na elektroniczny charakter naszych produktów. Wszelkie zwroty będą dokonywane według naszego wyłącznego i absolutnego uznania. Zgadzasz się, że w żadnych okolicznościach nie inicjujesz żadnych obciążeń zwrotnych za pośrednictwem swojego dostawcy usług płatniczych. Zgadzasz się, że wszelkie płatności dokonane przez Ciebie za którykolwiek z naszych produktów są ostateczne i nie mogą podlegać zwrotowi. Zastrzegamy sobie prawo do okresowej zmiany naszych cen.

5.0 Gwarancje i odpowiedzialność

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze produkty były dokładne, wiarygodne i odpowiednie do użytku naszych klientów. Jednak nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za przydatność produktu i nie udzielamy żadnych gwarancji co do funkcji lub użytkowania produktu, wyraźnych, dorozumianych lub ustawowych, w tym między innymi żadnych gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. Zgadzasz się zabezpieczyć nas przed wszelkimi zobowiązaniami, roszczeniami, żądaniami, wydatkami, działaniami, kosztami, szkodami lub stratami wynikającymi z naruszenia przez Ciebie niniejszych warunków. Ponadto nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika ani żadnej strony za szkody wynikowe, pośrednie, specjalne lub przykładowe, w tym między innymi za utratę zysków, korzyści biznesowych lub przewidywanych, niezależnie od tego, czy wynikają z czynu niedozwolonego, umowy, zaniedbania lub w inny sposób, niezależnie od tego, czy przewidziano lub nie , racjonalnie przewidywalne lub poinformowane o możliwości wystąpienia takich szkód.

6.0 General 

Niniejsze warunki stanowią całość umowy i porozumienia między Tobą a nami w zakresie dostarczania produktów cyfrowych do pobrania i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy zawarte na piśmie, ustnie, dorozumiane lub w inny sposób.

 

Niewykonanie lub nieegzekwowanie przez nas jakichkolwiek praw wynikających z niniejszych warunków nie będzie uważane za zrzeczenie się takich praw ani nie będzie działać w sposób uniemożliwiający ich wykonanie lub egzekwowanie w dowolnym momencie później, jako zrzeczenie się innego lub stanowią zrzeczenie ciągłe. Zgadzasz się, że odszkodowanie pieniężne może nie być wystarczającym zadośćuczynieniem za szkody, które możemy ponieść z powodu naruszenia przez Ciebie niniejszych warunków, dlatego będziemy uprawnieni do ubiegania się o zabezpieczenie roszczeń w celu wyegzekwowania zobowiązań zawartych w niniejszym dokumencie.

 

Niewykonalność któregokolwiek z postanowień niniejszych warunków nie ma wpływu na żadne inne postanowienia niniejszych Warunków. Niniejsze warunki, ich akceptacja przez użytkownika oraz nasze relacje z użytkownikiem podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem angielskim, a zarówno my, jak i użytkownik nieodwołalnie poddajemy się wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich w odniesieniu do wszelkich roszczeń, sporów lub spraw wynikających z lub w związku z niniejszymi warunkami lub naszą relacją z Tobą.

Kontakt z nami

Nie wahaj się skontaktować z nami w każdej sprawie związanej z niniejszymi Warunkami sprzedaży produktów cyfrowych do pobrania Policy za pośrednictwem poczty elektronicznej do naszego zespołu obsługi klienta.

bottom of page