top of page

Regulamin coachingu

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami. Biorąc udział w sesjach coachingowych, akceptujesz niniejszy regulamin. Proszę wydrukować kopię do wykorzystania w przyszłości, jeśli przeglądasz to online.

 

1. Definitions 

W niniejszej Umowie następujące słowa mają następujące znaczenie:


„Trener” oznacza Jill Harrison – AngelMessenger.co.uk.


„Informacje poufne” oznaczają wszystkie Twoje dane osobowe, szczegóły i dane wszelkiego rodzaju, w tym informacje, o których Trener dowiedział się w trakcie lub w związku z wykonywaniem niniejszej umowy „Opłaty” oznaczają opłaty pobierane zgodnie z punktem 4 .


„Usługi” oznaczają świadczenie przez Trenera porad trenerskich wybranych w formularzu potwierdzającym i bardziej szczegółowo opisanych w Załączniku na końcu niniejszych warunków i/lub inne usługi, które mogą być od czasu do czasu uzgadniane przez strony .


„Okres obowiązywania” oznacza okres, w którym niniejsza umowa pozostaje w mocy, zgodnie z punktem 3 (okres obowiązywania) 

2. Powołanie Trenera 

Niniejszym angażujesz Trenera do świadczenia Usług w Okresie obowiązywania, a Trener niniejszym akceptuje takie zaangażowanie na niniejszych warunkach. Twoje prawo do udziału w jakichkolwiek sesjach coachingowych, konsultacjach lub warsztatach powstanie dopiero po przesłaniu przez Coacha potwierdzenia zamówienia i otrzymaniu pełnej zapłaty wszystkich kwot należnych za sesje coachingowe, konsultacyjne lub terapeutyczne, chyba że uzgodniono inne warunki płatności w piszę z tobą. 

3. Termin 

Twój coaching rozpocznie się w dniu podanym w potwierdzeniu zamówienia i będzie trwał przez okres uzgodniony w potwierdzeniu zamówienia oraz wszelkie uzgodnione przedłużenia tego okresu. 

4. Opłaty 

Zgadzasz się zapłacić AngelMessenger.co.uk Opłaty określone w potwierdzeniu zamówienia przed rozpoczęciem konsultacji, sesji coachingowej lub terapii. Jeśli nie dokonasz pełnej płatności w wyznaczonym terminie, Twoja sesja coachingowa zostanie anulowana, a Ty otrzymasz fakturę za zaległą opłatę. Nieuiszczenie zaległej opłaty spowoduje wszczęcie postępowania sądowego w celu odzyskania zaległej kwoty. 

 

5. Obowiązki trenera 

Coach będzie świadczył Usługi zgodnie z załączonymi Zasadami i Wytycznymi Coachingu. Coach może jednak wprowadzać zmiany w treści programów/warsztatów coachingowych oraz w strukturze opłat i zastrzega sobie do tego prawo, powiadamiając Cię na piśmie z odpowiednim wyprzedzeniem w dowolnym momencie bez ponoszenia odpowiedzialności. 

6. Twoje obowiązki 

Zgadzasz się przestrzegać poniższych Zasad i wytycznych dotyczących coachingu. 

7. Poufność i ochrona danych 

7.1 Coach sam nie ujawni żadnej osobie, firmie ani firmie żadnych informacji ujawnionych przez Ciebie podczas sesji („Informacje poufne”) (z wyjątkiem pracowników Coacha, których obowiązki wymagają takiego ujawnienia), a Coach będzie nie wykorzystywać żadnych Informacji poufnych do własnych celów ani do celów innych niż świadczenie Usług, POD WARUNKIEM, ŻE Trener może ujawnić Informacje poufne w zakresie, na który wyraźnie wyraziłeś zgodę. 

7.2 Ograniczenia zawarte w punkcie 7.1 przestaną mieć zastosowanie do wszelkich informacji lub wiedzy w zakresie, w jakim 7.2.1 staną się one własnością publiczną w inny sposób niż poprzez naruszenie punktu 7.1 lub


7.2.2 jest wymagane lub wymagane do ujawnienia przez jakikolwiek sąd, trybunał lub organ rządowy o właściwej jurysdykcji; or 

7.2.3 jeśli wymaga tego prawo lub Trener według własnego uznania uważa, że ktoś może zostać skrzywdzony.


7.3 Wszelkie dane osobowe zebrane od Ciebie przez Trenera będą bezpieczne, a Trener będzie w pełni przestrzegał wszystkich obowiązujących w Wielkiej Brytanii przepisów dotyczących ochrony danych i konsumentów. 

8. Własność intelektualna 

Prawa autorskie do wszelkich materiałów szkoleniowych lub systemów, które są używane lub dostarczane przez Trenera w związku z Usługami, pozostają w posiadaniu Trenera lub właściciela licencji. Możesz używać takich dokumentów, technik lub systemów wyłącznie do celów osobistych bezpośrednio związanych z Usługami i nie wolno ci kopiować takich dokumentów ani udostępniać technik lub systemów w jakimkolwiek celu niezwiązanym bezpośrednio z Usługami bez uprzedniej pisemnej zgody Trenera . 

9. Odpowiedzialność 

9.1 Trener będzie wykonywał swoje zobowiązania wynikające z niniejszej umowy z należytą wprawą, starannością i starannością, ale jego odpowiedzialność za pominięcia i błędy w Usługach wynikające z niewykonania zobowiązania przez Trenera będzie ograniczona do maksymalnej łącznej odpowiedzialności równej Rezerwacji Opłata płatna przez Ciebie.


9.2 Żadne z postanowień niniejszej umowy nie wyłącza ani w żaden sposób nie ogranicza odpowiedzialności Coacha wobec Ciebie za oszustwo, śmierć lub obrażenia ciała spowodowane jego zaniedbaniem ani żadnej odpowiedzialności, której nie można wyłączyć ani ograniczyć zgodnie z prawem._cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_

 

9.3 Coach nie gwarantuje, że uczestnicząc i/lub kończąc coaching z Coachem, odniesiesz sukces w jakimkolwiek biznesie lub działalności, którą będziesz mógł kontynuować po coachingu.


9.4 Coach nie ponosi odpowiedzialności za straty pośrednie, które powstały jako efekt uboczny głównej straty lub szkody, w tym między innymi utratę dochodu lub dochodu, utratę biznesu, utratę zysków, kontraktów lub potencjalnych kontraktów lub utratę przewidywanych oszczędności .


9.5 Trener nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe koszty wynikające ze zmian treści lub trenerów. Dołożymy wszelkich starań, aby powiadomić z odpowiednim wyprzedzeniem. 

10. Konsultacje i materiały informacyjne lub coachingowe 

10.1 Wszelkie materiały informacyjne lub szkoleniowe, które trener wysyła do Ciebie po wysłaniu potwierdzenia zamówienia, są na Twoje ryzyko od momentu ich dostarczenia. Własność materiałów szkoleniowych przechodzi na Ciebie dopiero wtedy, gdy Trener otrzyma pełną zapłatę wszystkich kwot należnych za konsultację lub sesję terapeutyczną.


10.2 E-booki i wideo: Ze względu na cyfrowy charakter e-booków i wideo, po zakupie e-booka lub wideo zgodnie z Rozporządzeniem 13 Ochrony Konsumentów ( Sprzedaż na odległość) Przepisy 2000. Nie ma to wpływu na Twoje prawa ustawowe. 

11. Zakończenie i anulowanie sesji 

11.1 Coach może wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym na piśmie, jeśli wielokrotnie nie będziesz przestrzegać Zasad i Wytycznych Coachingu lub nie zapłacisz. W takim przypadku Trener będzie uprawniony do otrzymywania Opłat do końca daty wejścia w życie rozwiązania.


11.2 Jeśli zawrzesz tę umowę przez telefon lub Internet, zgodnie z Regulaminem sprzedaży na odległość masz prawo do zmiany zdania i anulowania umowy (tzw. „Prawa do odstąpienia od umowy”).

 

W tym celu należy powiadomić Trenera na piśmie w ciągu 7 dni od otrzymania potwierdzenia zamówienia lub w ciągu 7 dni od otrzymania materiałów szkoleniowych (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej), a Trener zwróci Opłaty w ciągu 30 dni. W stosownych przypadkach należy również niezwłocznie zwrócić wszystkie materiały szkoleniowe, w takim samym stanie, w jakim je otrzymano, na własny koszt i ryzyko.

 

Masz prawny obowiązek dbać o materiały szkoleniowe, gdy są w twoim posiadaniu. Jeśli nie wywiążesz się z tego obowiązku, Coach może mieć prawo do podjęcia działań przeciwko Tobie w celu uzyskania odszkodowania. Jeśli chcesz skorzystać z coachingu natychmiast lub w ciągu pierwszych siedmiu dni od daty zamówienia, zgadzasz się zrzec się swoich praw do odstąpienia od umowy.


11.3 We wszystkich innych przypadkach odwołanie i zmiana terminu sesji odbywa się zgodnie z załączonymi Zasadami i Wytycznymi Coachingu. 

12. Wydarzenia poza kontrolą trenera 

12.1 Trener nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu któregokolwiek ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszych warunków, które jest spowodowane zdarzeniami pozostającymi poza jego rozsądną kontrolą (znane jako „Zdarzenie siły wyższej”). 12.2 Zdarzenie Siły Wyższej obejmuje każde działanie, zdarzenie, niewystąpienie, zaniechanie lub wypadek poza uzasadnioną kontrolą Trenera i obejmuje w szczególności (bez ograniczeń) strajki, lokauty lub inne akcje protestacyjne; niepokoje społeczne, zamieszki, inwazja, atak terrorystyczny lub groźba ataku terrorystycznego, wojna (wypowiedziana lub nie) lub groźba lub przygotowania do wojny; pożar, wybuch, burza, powódź, trzęsienie ziemi, osiadanie, epidemia lub inna klęska żywiołowa; niemożność korzystania z kolei, żeglugi, samolotów, transportu samochodowego lub innych środków transportu publicznego lub prywatnego; niemożność korzystania z publicznych lub prywatnych sieci telekomunikacyjnych; aktów, dekretów, ustaw, rozporządzeń lub ograniczeń jakiegokolwiek rządu.


12.3 Działanie Trenera zgodnie z niniejszymi warunkami uznaje się za zawieszone na czas trwania Zdarzenia Siły Wyższej, a Trenerowi przysługuje przedłużenie czasu na działanie na czas trwania tego okresu. 

13. Obowiązujące prawo 

Niniejsza umowa i wszelkie wynikające z niej zobowiązania pozaumowne podlegają prawu angielskiemu. Sądy angielskie mają wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z niniejszą umową, w tym sporów dotyczących wszelkich zobowiązań pozaumownych.
Ostatnia aktualizacja dnia18 stycznia 2021 r

 

Natura coachingu 

Załącznik – Zasady i wytyczne dotyczące coachingu 

Rozumiesz, że: 

 • Coaching nie jest poradnictwem ani psychoterapią.

 • Jesteś odpowiedzialny za tworzenie własnych wyników

 • Wyniki coachingu nie są gwarantowane

 • Coaching nie oferuje ani nie zastępuje porady medycznej

 • Wszelkie dyskusje finansowe mają jedynie charakter ogólny i nie należy traktować ich jako substytutu finansowych,
  podatkowe, inwestycyjne lub inne profesjonalne porady. Zawsze należy zasięgnąć porady wykwalifikowanego specjalisty
  przed podjęciem decyzji o najlepszej strategii inwestycyjnej lub finansowej

 • Jeśli masz szczególne obawy dotyczące swojego zdrowia, zawsze powinieneś zasięgnąć porady odpowiednio wykwalifikowanego specjalisty
  osoba z personelu medycznego.

 • Podanie informacji o konkretnej opcji nie stanowi zalecenia.

 

Zadania, zadania i ćwiczenia


Możesz zostać poproszony o wykonanie pewnych zadań/ćwiczeń/zadań przed rozpoczęciem Konsultacji, Programu Coachingu lub sesji terapeutycznej oraz pomiędzy Sesjami Programu Coachingu. Rozumiesz, że niewykonanie tych czynności może wpłynąć na Twoje postępy w osiąganiu osobistych wyników. Brak konsekwentnego wykonywania zadań domowych spowoduje anulowanie sesji coachingowych i nie będzie zwracany żaden zwrot kosztów.

Opcje coachingu 

A. Indywidualny coaching: 

 1. Telefonicznie: Dzwonisz do Trenera o określonej godzinie.

 2. Twarzą w twarz: Ty i Trener spotkacie się w ustalonym wcześniej miejscu o zaplanowanej godzinie.

 3. Online (Skype/Zoom/Messenger/FaceTIme): Trener połączy się z Tobą o określonej godzinie.

 4. E-mail: Otrzymasz wsparcie trenerskie za pośrednictwem poczty e-mail, jeśli i jak określono w potwierdzeniu zamówienia.


Uwaga: Spóźnienie na rozpoczęcie spotkania nie spowoduje zmiany godziny zakończenia. Sesje coachingowe opłacone z góry należy odbyć w ciągu 6 miesięcy od daty rezerwacji, po czym opłata przepada.

 

Anulowanie, przegapienie wizyty i zmiana terminu: 

Aby zmienić termin spotkania bez ponoszenia dalszych opłat, należy powiadomić go z co najmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem. 

Jeśli przegapisz wizytę, napisz do nas, aby poprosić o alternatywne spotkanie, zostanie naliczona opłata za zmianę rezerwacji, pamiętaj, aby podać, kiedy miała miejsce pierwotna wizyta i data zamówienia usługi. Po otrzymaniu wiadomości e-mail zorganizujemy dla Ciebie fakturę. Gdy otrzymamy opłatę za zmianę rezerwacji, możesz ponownie umówić się na odpowiedni czas i datę swojego coachingu. 

Rezygnacja przez trenera 

Coach zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia sesji coachingowej/terapeutycznej bez ponoszenia odpowiedzialności i zaoferowana zostanie alternatywna data lub godzina. 

Wymagania specjalne: Jeśli masz jakieś specjalne wymagania w związku z uczestnictwem w sesji coachingowej lub terapeutycznej, skontaktuj się z nami tak szybko, jak to możliwe, aby omówić Twoje wymagania. 

Materiały do coachingu/terapii: 

Jeśli otrzymujesz materiały do poradnictwa lub terapii, upewnij się, że masz je przy sobie podczas wszystkich sesji. Twoja sesja coachingowa zostanie zwykle zarejestrowana i wysłana do Ciebie w ciągu 48 godzin od Twojej osobistej sesji coachingowej. Należy pamiętać, że ze względu na świadczone usługi techniczne, czasami w nagraniach mogą wystąpić błędy plików. W przypadku, gdy sesja coachingowa nie zostanie zarejestrowana, otrzymasz notatki, które pomogą Ci w zadaniu zadania domowego. 

bottom of page